آگهی مناقصه (نوبت دوم)

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

آگهی مناقصه (نوبت دوم) شهرداری کوهبنان در نظر دارد امور مربوط به جدول گذاری، زیرسازی وآسفالت بلوار شهید صدوقی وپیاده روسازی معابر اصلی شهر رااز طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط ودارای رتبه بندی واگذار...