شهردار کوهبنان:غرفه ی بازیافت با هدف توسعه وترویج فرهنگ تفکیک زباله راه اندازی می شود

شهردار کوهبنان:غرفه ی بازیافت با هدف توسعه وترویج فرهنگ تفکیک زباله راه اندازی می شود

درپی راه اندازی غرفه ی بازیافت شهرداری,یاسر محسنی شهردار کوهبنان درگفت وگو با روابط عمومی شهرداری, بیان داشت: ضرورت های زندگی سالم ایجاب می کند روش های مدیریت شهری تغییر و براساس نیاز جامعه بشریت بهبود یابد.متاسفانه دفع...