اجرای عملیات تعویض جداول فرسوده ورودی شهر(از طرف یزد)

اجرای عملیات تعویض جداول فرسوده ورودی شهر(از طرف یزد)

گزارش تصویری اجرای عملیات تعویض جداول فرسوده ورودی شهر(از طرف یزد) ...