روز جهانی کار وکارگر  بر تلاشگران عرصه کار و خدمت مبارک باد.

روز جهانی کار وکارگر بر تلاشگران عرصه کار و خدمت مبارک باد.

کار وکارگر در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی   من به کارگران سفـارش می کنـم در هر بخشـی و هرجایی مشغـول هستند، ایـن روزهـا را روز کار بدانند، این دوران را دوران کار جدی تلـقی کنند و کار را همعبادت بدانند.این کاری که شما...