اولین نشست مدیر عامل شرکت تنظیف وفضای سبز با نیروهای خدماتی شرکتی

اولین نشست مدیر عامل شرکت تنظیف وفضای سبز با نیروهای خدماتی شرکتی

اولین نشست مدیر عامل شرکت تنظیف وفضای سبز با نیروهای خدماتی محسنی شهردار کوهبنان در این نشست ضمن قدردانی از زحمات پرسنل شهرداری بیان داشت:خوشبختانه شهرداری کوهبنان در بدترین شرایط بهترین پرداخت را به پرسنل خود داشته...