بازسازی میدان شاهد (میدان واقع در حوالی پارک برهان الدین,محله ی پایین شهر)

بازسازی میدان شاهد (میدان واقع در حوالی پارک برهان الدین,محله ی پایین شهر)

گزارش تصویری از  بازسازی میدان شاهد (میدان واقع در حوالی پارک برهان الدین,محله ی پایین شهر)   عملیات جدول گذاری     عملیات خاکریزی و...