بازدید شهردار از اقدامات طرح نوید بهار

بازدید شهردار از اقدامات طرح نوید بهار

بازدید شهردار از اقدامات طرح نوید بهار گزارش تصویری از بازدید شهردار از  گوشه ای از اقدامات طرح نوید بهار بازدید از دوسفره ی هفت سین   بازدید از جدول گذاری و رنگ امیزی جداول   بازدید از نصب مجسمه ی...