خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "آگهی مزایده"

آگهـی مزایـده کتبـی    

آگهـی مزایـده کتبـی    

بنـام خــدا   آگهـی مزایـده کتبـی       بدینوسیله به اطلاع می رساند که شهرداری کوهبنان قصد دارد کارخانه آسفالت و تاسیسات شن و ماسه خود را واقع در محدوده شهر کوهبنان ازطریق مزایده کتبی بمدت یکسال به اشخاص حقیقی و...

آگهی مزایده حضوری

آگهی مزایده حضوری

به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر،شهرداری کوهبنان در نظر دارد ۱۵ قطعه زمین مسکونی واقع در کوهبنان شهرک امام رضا(ع) را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند ،لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال به حساب...