تمهیدات شهرداری در پنجشنبه آخر سال

تمهیدات شهرداری در پنجشنبه آخر سال

گزارش تصویری از تمهیدات شهرداری در پنجشنبه آخر سال   تنظیف آرامستان     گذاشتن گلدان بر سر قبور   ...