خبرخوان

آرشیو "روابط عمومی شهرداری"

کوهبنـان در گـذر تاریـخ

کوهبنـان در گـذر تاریـخ

کوهبنـان در گـذر تاریـخ شهرستـان کوهبنــان کـه شامل بخش مرکـزی و بخش طغـرالجــرد می باشد از سابقــه تـاریخی بسیار کهــن برخــوردار بـوده است . با تحقیقاتی که توسط باستان شناسان انجام گرفته ، کوهبنان دارای تمدن ۱۰-۱۲...

پیام شهردار

پیام شهردار

پیام شهردار به نام آنکه جمیل است و دوستدار جمال خداوند عزوجل را سپاس می گویم که توفیق خدمتگزاری به مردم شریف کوهبنان را به اینجانب عطا نمود . شهروندان بزرگوار همان طور که مستحضرید شهرداری به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی و...

ماده ۷۷ قانون شهرداریها

ماده ۷۷ قانون شهرداریها

ماده ۷۷ قانون شهرداریها   رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض ماده ۷۷ - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و...

اصول و ضوابط ساختمان سازی

اصول و ضوابط ساختمان سازی

اصول و ضوابط ساختمان سازی محل استقرار ساختمان در زمین محل استقرار ساختمان در شرایط متعارف باید در قسمت شمالی زمین باشد ، در موارد استثنائی مانند وجود درختان قطور و یا شرقی غربی بودن زمین و نظایر موضوع با توجه به وضعیت...