خبرخوان

آرشیو "ایین نامه ها و اساسنامه ها"

اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فصل اول : کلیات ماده ۱ : در اجرای مفاد ماده ۶۲ قانون شهرداریها و تصویبنامه جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۶۵ هیات محترم وزیران به منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان...

آیین نامه مالی شهرداری ها

آیین نامه مالی شهرداری ها

آیین نامه مالی شهرداریها قسمت اول ـ امور معاملات ماده ۱ ـ معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول ـ معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد . نوع دوم ـ معاملات متوسط که...

راهنمای صدور پروانه ساختمانی

راهنمای صدور پروانه ساختمانی

راهنمای صدور پروانه ساختمانی مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پروانه تخریب،نوسازی و پروانه ساختمان - ۱  اصل و تصویر سند مالکیت -۲  اصل بنچاق و تصویر آن برگه A4 -۳  اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده در سال...