شهرداری شهر کوهبنان در نظر دارد برای عوارض صدور پروانه ساختمانی در این شهر تخفیفاتی اعمال کند.

در پی پیشنهاد شهرداری و بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۰۵۴مورخ ۷/۹/۹۵ شورای اسلامی برای عوارض صدور پروانه ساختمانی

در این شهر تخفیفاتی اعمال می شود.

طبق این مصوبه تخفیفات عوارض ساختمانی در دیماه ۹۵، ۲۵% مبلغ کل و در بهمن ماه ۹۵، ۲۰% از مبلغ کل و در اسفندماه ۹۵،

۱۵% از مبلغ کل ،به متقاضیان صدور پروانه تخفیف داده می شود.

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :