نامگذاری یکی از میادین یا بلوار اصلی شهر کوهبنان به نام سردار سرافراز سپهبد حاج قاسم سیلمانی و نصب تندیس بزرگمرد جهاد اسلام در یکی از میادین شهر

✅طی جلسه فوری اعضای شورای اسلامی شهر کوهبنان و مهندس محسنی شهردار ،مصوب گردید به زودی نام یکی از میادین یا بلوار اصلی شهر کوهبنان به نام سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی مزین و تندیس ایشان در یکی از میادین نصب گردد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کوهبنان

این خبر را به اشتراک بگذارید :