نشست خبری شهردار کوهبنان باخبرنگاران و فعالین شبکه های مجازی

✅گفت وگو در زمینه مسائل شهری

✅ارائه نظرات و پیشنهادات مردمی

✅مطرح کردن ایده های نوین شهری

گپ و گفتی صمیمانه در نشست خبری شهردار کوهبنان با خبرنگاران، اهالی رسانه،فعالین شبکه های مجازی

زمان: پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ساعت ۹/۳۰ صبح ،سالن کنفرانس شهرداری

این خبر را به اشتراک بگذارید :