بازدید دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از کارخانه آسفالت

💥بازدید دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از کارخانه آسفالت

🔶در این بازدید احمد محمدی شهردار کوهبنان بیان داشت: توسعه و استمرار فعالیت این کارخانه می تواند یکی از بحق ترین مطالبه شهروندان که آسفالت معابر می باشد را مرتفع سازد.

🔶وی افزود: اقدامات و کارآیی حداکثری کارخانه آسفالت می‌تواند عامل موثر و مهمی در توسعه و پیشرفت شهر در زمینه روکش و ترمیم آسفالت معابر، احداث معابر و خیابان‌های جدید باشد.

🔶شهردار کوهبنان در روند این بازدید وضعیت مجموعه کارخانه آسفالت ،مراحل پخت و تولید آسفالت را مورد بررسی قرار داد.

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان