شرح وظایف

 

صدور برگ مرخصی و استراحت

 ثبت مرخصی و استراحت کارکنان در کارتهای مربوطه

 صدور برگ مرخصی و تهیه و تنظیم لیست کارکرد

 پیگیری و اخذ مجوز از استانداری کرمان در خصوص تمدید قرارداد نیروهای قراردادی و صدور احکام

 صدور احکام بازنشستگی

 صدور احکام خرید خدمت کارکنان

 صدور احکام انتصاب و تشویق کارکنان

صدور احکام افزایش حقوق و فوق العاده شغل و ارتقاء گروه

 صدور احکام حقوقی کارگران

 تنظیم و تکمیل فرمهای ارزشیابی

 انجام امورات مربوط به بایگانی پرونده های پرسنلی اعم از تعویض پوشه های فرسوده و حذف اوراق اضافه از پرونده های پرسنلی