امروز در شهر ۱بهمن

 

امروز در شهر یکم بهمن ماه

 

تداوم عملیات بهسازی و زیبا سازی محوطه غسالخانه شهرداری کوهبنان توسط معاونت فنی شهرسازی و معاونت خدمات شهری

 

روابط عمومی شهرداری کوهبنان