اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

فصل اول : کلیات

ماده ۱ :

در اجرای مفاد ماده ۶۲ قانون شهرداریها و تصویبنامه جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۶۵ هیات محترم وزیران به منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداریها وو اجرای وظایفی که قانونا در این رابطه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان شهرداریهای کشــــــــور که در این اساسنامه (ســـــازمان) نامیده می شود تشکیل می گردد .

  ماده ۲ :

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بصورت وابسته به وزارت کشور اداره خواهد شد .

   ماده ۳ :

مرکز سازمان در تهران است و سازمان همیاری شهرداریهای استان به عنوان دفاتر آن در استانها وظایف این سازمان را عهده دار خواهد بود .

ماده ۴                :

سازمان حسب تشکیلاتی که به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید. در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداری ها کارشناسان و مهندسین و متخصصین دارای مدارک علمی و تخصصی را در اختیار می گیرد .

  فصل دوم : هدف و وظایف و حدود اختیارات سازمان

ماده ۵ :

 اهداف سازمان هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداریها در حدود وظایف محوله به وزارت کشور و پشتیبانی های مالی فنی اجرائی و مدیریتی از شهرداریهای و سازمانهای وابسته به آنها در زمینه های مختلف باحداکثر استفاده از امکانات موجود در چارچوب سیاست های دولت .


ماده ۶ :

 وظایف و حدود عملیات سازمان :

۱-تشکیل بانک اطلاعات به منظور جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوط به شاخص های عمران شهری و تجزیه و تحلیل آنها برای تصمیم گیری و استفاده در طراحی و برنامه ریزی و بهبود امور و مسائل شهری و شهرداریها

  ۲-ایجاد مراکز پژوهشی به منظور انجام مطالعات و بررسیهای مربوط به شهرداریها و مطالعه و بررسی مداوم مسائل سازمانی و روشهای اداری مالی فنی خدماتی و تدارکاتی و سایر امور شهرداریها و سازمانهای تابعه و وابسته و توصیه بایجاد یا اصلاح سازمان و بهبود روشها و ایجاد وحدت رویه .

۳-بررسی و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با امور شهرداریها اعم از جاری و پیشنهادی بمنظور تشخیص مقررات متناقض و مزاحم و دست و پاگیر و نیز رفع خلاه های قانونی و یا اصلاح و تکمیل مقررات موجود و پیشنهاد آن جهت سیر مراحل قانونی و پیگیریهای لازم تا مرحله تصویب و ابلاغ

۴- تشکیل همایش ها کنفرانسها و جلسات و برنامه های آموزشی به منظور ارتقا کاری و عملکرد شهرداران و کارکنان شهرداریها .

۵-ایجاد ارتباط بین شهرداریهای کشور با یکدیگری و شهرداریهای سایر کشورها با یکدیگر و همچنین حضور در مجامع بین المللی در امور شهری و شهرداری و قبول عضویت مراجع مذکور بمنظور آگاهی و استفاده از تجارب و تحولات علمی در زمینهه های مرتبط با امور و مسائل شهری و شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .


۶-برقراری ارتباط بین شهرداریهای کشور بمنظور تبادل اطلاعات و تجارب مربوط به روشهای اداری مالی فنی خدماتی و سایر امور شهرداری و همچنین ایجاد شرایط لازم در جهت همکاری شهرداریهای نزدیک بهم با هدف تقلیل هزینه های عمرانی و خدماتی و جلوگیری از اصراف و تبذیر در امکانات شهرداریها نظیر ایجاد بانک ماشین آلات شهرستان استفاده مشترک از نیروی انسانی و تخصصی .

۷- برنامه ریزی و تسهیم کلیه اعتبارات ووجوه متمرکز شهرداریها که طبق قوانین مربوط در اختیار وزارت کشور    (سازمان شهرداریها) قرار می گیرد .

۸-نمایندگی وزارت کشور جهت عضویت و شرکت در کلیه کمیسیونها کمیته ها جلسات و هیاتهایی که موضوع آنهادرارتباط یا وظایف سازمان است و نیز در همایش و اجتماعات حسب نیاز و درخواست

۹-بمنظور آموزش نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و شهرداریها در رشته های تخصصی مالی اداری فنی خدماتی و سایر رشته های مورد نیاز سازمان موظف است علاوه بر اهتمام واقعی در بهره گیری از امکانات واقعی در بهره گیری از امکانات آموزشی و تحقیقاتی موجود ازطریق دوره های توجیهی و آموزشی کوتاه مدت توسط مراکز آموزش رسمی اقدام نماید .

۱۰-تعیین ضوابط و معیارهای مربوط به استفاده مدیران و کارکنان سازمان شهرداران و کارکنان شهرداریها از بورسها ی آموزشی مطابق مقررات مربوط .

۱۱-نظارت و مراقبت در اقامه کلیه دعاوی له و علیه مربوط به شهرداریها از طریق مشاوره و راهنمائی حقوقی آنها حسب مورد و با درخواست شهرداریها و قبول وکالت و حق توکیل از طریق شهرداری بمنظور حضور و دفاع حقوقی در محاکم قضائی و حقوقی .

۱۲-قبول نمایندگی شهرداریها برای انجام معاملات آنها و نیز تجهیزات و ماشین آلات بصورت متمرکز از محل وجوه متمرکز شهرداریها که در اختیار سازمان می باشد با رعایت مقررات مربوط .

۱۳-انجام کلیه تکالیف و وظایفی که در قالب موضوعات این اساسنامه طبق قوانین و مقررات در امور شهرداریها به وزارت کشور محول شده یا خواهد شد

۱۴-تالیف و ترجمه و انتشار کتب و مجلات درباره مسائل اداری فنی مالی و خدماتی وسایر امور شهرداریها .

۱۵-ارائه خدمات حسابرسی حسب درخواست شهرداریها راسا و یا از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با موسسات حسابرسی قانونی دارای مجوز رسمی از مراجع ذیربط .

۱۶-بازرسی شهرداریهای کشور

۱۷-تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی شهرداریها .

۱۸-انعقاد قراردادهای خاص بمنظور استفاده از خدمات افراد متخصص و یا مهندسین مشاور و پیمانکاران و سازندگان و دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی اعم از داخلی یا خارجی با رعایت مقررات مربوط برای مدت محدود و معیین

۱۹-نظارت عالیه بر نحوه اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی از نظر فنی و حسن اجرای کار .

   فصل سوم : ارکان سازمان

ماده ۷   :

سازمان دارای ارکان زیر است :

الف- شورای سازمان

ب- رئیس سازمان

ج حسابرسی(بازرسی) سازمان

   ماده ۸ :

معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور رئیس سازمان می باشد .

  ماده ۹ :

شورای سازمان :

۱-      معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به عنوان رئیس شورا

۲-      نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۳-      نفر از شهرداران کشور به انتخاب شهرداران در دو مرحله درون استانی و بین استانی برای مدت دو

سال که انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

ماده ۱۰ :

جلسات عادی شورای سازمان هر سال دوبار در نیمه دوم اردیبهشت و بهمن ماه تشکیل می گرددو تصمیمات شورا با اکثریت آرا معتبرخواهد بود .

تبصره : جلسات فوق العاده شواری سازمان به تشخیص رئیس سازمان و یا درخواست سه نفر از اعضا و یا درخواست بازرسی بنا به دعوت رئیس سازمان تشکیل خواهد شد .

ماده ۱۱ :

وظایف شورای سازمان :

۱-بررسی و تصویب بودجه اصلاح بودجه و متمم بودجه و بیلان و تفریغ بودجه و برنامه یکساله و پنجساله فعالیتهای سازمان .

۲-بررسی و تصویب آئین نامه های مورد نیاز سازمان اعم از استخدامی مالی و معاملاتی حسب پیشنهاد رئیس سازمان .

تبصره: آئین نامه استخدامی باید به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد .

۳-اعلام نظر و تصویب تشکیلات سازمان و یا اصلاح آن حسب پیشنهاد رئیس سازمان و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

۴-انتخاب حسابرس (بازرس ) از میان حسابرسان (بازرسان ) رسمی کارشناسان رسمی دادگستری برای مدت یکسال با حکم رئیس سازمان و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس)

۵-موافقت با تاسیس شرکت و موسسات و مراکز وابسته به سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان وموافقت وزیر کشور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه

۶- موافقت با تاسیس اتحادیه سازمانهای وابسته به شهرداریها با پیشنهاد رئیس سازمان اساسنامه اتحادیه پس از تصویب شورای سازمان با امضا رئیس سازمان ابلاغ می شود .

۷- انجام وظایف وزارت کشور راجع به تصویب اساسنامه موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداریها موضوع بند ۱۵ ماده ۷۱ قانــــــــــون ( تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و ابلاغ آن با امضا رئیس سازمان .

ماده ۱۲

رئیس سازمان در برابر وزیر کشور مسئول بوده و بعنوان بالاترین مرجع سازمان در حدود قوانین و مقررات موضوعه و مفاد این اساسنامهوظایف و اختیارات ذیل را دارا می باشد .

۱-تهیه و تنظیم بودجه متمم بودجه بیلان و تفریغ بودجه سازمان و اجرای آنها پس از بررسی و تصویب در اجلاس شورای سازمان و تایید وزیر کشور .

۲- تهیه برنامه های یکساله و پنجساله سازمان و اجرای آن پس از بررسی و تصویب در اجلاس شورای سازمان و تایید وزیر کشور .

۳-امضا و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و حقوقی و قضایی انتخاب وکیل با حق توکیل و یا پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع به دعاوی .

۴-تهیه پیش نویس لوایح وطرحهای قانونی و ارائه آن توسط وزارت کشور به هیات دولت و مراجع قانونی دیگر پس از تصویب شورای سازمان و شرکت در اجلاس و کمسیونهای هیات دولت و مجلس شورای اسلامی بمنظور توضیح و توجیه موارد ارائه شده بر حسب دعوت بعمل آمده از مراجع فوق الذکر با اجازه وزیر کشور .

۵-تهیه و تغییر و اصلاح تشکیلات اداری سازمان با پیشنهاد شورای سازمان تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است .

۶-نصب و عزل و تغییر مستخدمین کارکنان سازمان با رعایت مقررات .

۷-اهدا یا قبول هدایا بنام سازمان و تایید وزیر کشور در چارچوب مقررات جاری خواهد بود .

۸-رئیس سازمان می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از مدیران سازمان تفویض نماید .

ماده ۱۳ :

حسابرس – بازرس

حسابرس (بازرس ( سازمان پس از انتخاب توسط شورای سازمان و با حکم وزیر کشور برای مدت یکسال منصوب خواهد شد .

   ماده ۱۴:

رئیس سازمان و مدیران دفاتر استانی و سازمانهای وابسته موظفند تسهیلات لازم را به منظور انجام حسابرسی برای مراجعه به دفاتر واسناد سازمان فراهم نماید.

حسابرس (بازرس) یک نسخه از گزارش خود را با اظهار نظر صریح حداقل یکماه قبل از تشکیل جلسه برای شواری سازمان به اعضا شورای سازمان تقدیم نماید .

 ماده ۱۵ :

حضور حسابرس (بازرس) در جلسات سالانه شورا الزامی است .

 فصل چهارم : مقررات مختلف

ماده ۱۶ :

منابع مالی سازمان عبارتند از :

۱-منابع مالی موضوع مصوبه به مورخ ۸/۵/۱۳۶۵ هیات وزیران

۲-اعتبارات دولتی هر گاه در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور شده باشد .

۳-هدایا و کمکهای دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و بین المللی .

 ماده ۱۷ :

سازمان تا هنگام تصویب مقررات راجع به امور استخدامی و مالی شهرداری تهران استفاده خواهد کرد .

ماده ۱۸ :

هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه به پیشنهاد و تایید شواری سازمان و وزیر کشور و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود .

  ماده ۱۹ :

آن تعداد از کارمندان وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها که وظایف مربوط به آنها به سازمان مزبور محول شده است در چهارچوب قانون استخدام کشوری به این سازمان منتقل می گردد .

  ماده ۲۰:

 این اساسنامه در تاریخ و در چهار فصل و بیست ماده و دو تبصره و چهل و ســــــــــــــه بند به تصویبنامه شماره ۳۵۹۶۰/۱۹-۱۹/۵/۶۵ هیات وزیران به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید