آگهی مناقصه عمومی تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان

                                                               

آگهی مناقصه عمومی تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان

شهرداری کوهبنان در نظر دارد از اول اردیبهشت ماه سال۱۳۹۶ به مدت یکسال انجام امور تنظیف خیابانها ،کوچه ها، نگهداری فضای سبز، جمع آوری زباله شهر، حمل گوشت، نظافت کشتارگاه و امور مربوط به متوفیات را به صورت حجمی از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای پیمانکاری واجد صلاحیت که در این امور فعالیت دارند دعوت می شود بعد از درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۱/۹۶ با ارائه فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به حساب  ۲۱۷۸۳۰۰۲۱۳۱۰۲  نزد بانک سپه شعبه کوهبنان بنام شهرداری بابت سپرده شرکت در مناقصه جهت تحویل اسناد و قیمت پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند،ضمنا جلسه افتتاح پاکات راس ساعت ۱۰  صبح روز  شنبه مورخ ۲۶/۱/۹۶ در محل شهرداری می باشد.

 

شرایط شرکت در مناقصه:

۱) ارائه سوابق و تائید صلاحیت و گواهی ایمنی تایید شده توسط اداره تعاون کا رو رفاه اجتماعی

۲)ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ریال

۳)در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴)به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه،مشروط،مخدوش،ناقص و اسنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵)شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری کوهبنان

تلفنهای تماس:

 ۲۵۶۶ ۰۳۴۳۳۴۹     ۰۳۴-۳۳۴۹۲۶۴۴    

 دورنگار  : ۰۳۴۳۳۴۹۲۵۱۵

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *